014/3421-124

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време – 1 виши физиотерапеут

На основу члана 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 36/10; 42/10 , 1/15,106/18 и 96/2019), и Инструкцијом Министарства дравља број: 120-01-15/2020-02 од 12.02.2024.год. и Одлуке директора Дома здравља Мионица број 894/2024 од 11.04.2024.године.

Дом здравља Мионица, расписује:

О Г Л А С
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1 ВИШИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ
(са пуним радним временом, до повратка радика са боловања, трудничког и породиљског одсуства, до 31.05.2024.год.)

– 1 виши физиотерапеут за рад на одређено време, до 31.05.2024.год. у складу са инструкцијом Министарства здравља број 120-01-151/2020-02 од 12.02.2024.год., у Одељењу за физикалну медицину и реахбилитацију у Дому здравља Мионица, Амбуланта Врујци.

Услови за пријаву кандидата на оглас:

• Завршена Виша медицинска школа, смер виши физиотерапеут, VI 1 степен стручне спреме,
• положен стручни испит
• поседовање лиценце за рад

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:
• Пријаву на оглас са кратком биографијом
• Оригинал или оверену копију дипломе о завршеној Вишој медицинској школи;
• Оригинал или оверену копију Уверења о положеном стручном испиту
• Решење о лиценци издато од Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља Мионица, Улица Кнеза Грбовића 307, 14242 Мионица са назнаком „за оглас – не отварати“ или директно у рачуноводствену службу Дома здравља Мионица, сваког радног дана од 07 до 15 часова. Контакт телефон: 014-3421-176
О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.
Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља Мионица и огласној табли Дома здравља Мионица.

вд директор Дома здравља Мионица
др Александар Мишић

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време 1 возач

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51, број : 112-1499/2024 од 27.02.2024. године; члана 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 36/10; 42/10,1/15,106/18 и 96/2019), и Одлуке директора Дома здравља Мионица број 728/2024 од 25.03.2024. године,

Дом здравља Мионица, расписује:

О Г Л А С
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1 ВОЗАЧ
(са пуним радним временом)

1 Возач у Одељењу за техничке и друге сличне послове, за рад на неодређено време

Услови за пријаву кандидата на оглас:
– III или IV степен стручне спреме и положен возачки испит Б категорије

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:
1. пријаву са кратком биографијом
2. фотокопију дипломе о завршеној школи
3. фотокопију возачке дозволе

Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља Мионица, Улица Кнеза Грбовића 307, 14242 Мионица;тел: 014-3421-176 са назнаком „за оглас – не отварати“ или директно у рачуноводствену службу Дома здравља Мионица, сваког радног дана од 07 до 15 часова.
О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.
Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља Мионица и огласној табли Дома здравља Мионица.

вд директор Дома здравља Мионица
др Александар Мишић

Оглас за пријем у радни однос на одређено време до 6 месеци 2 доктора медицине

На основу члана 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 36/10; 42/10 , 1/15,106/18 и 96/2019), и Одлуке директора Дома здравља Мионица број 122/2024 од 17.01.2024.године.

Дом здравља Мионица, расписује:

О Г Л А С
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ( 6 месеци) 2 ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ
(са пуним радним временом)

– 2 доктора медицине за рад на одређено време до 6 месеци у Служби за здравствену заштиту одраслих у Дому здравља Мионица, због повећаног обима посла.

Услови за пријаву кандидата на оглас:
• Завршен Медицински факултет, VII 1 степен стручне спреме,
• положен стручни испит
• поседовање лиценце за рад

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:
• Пријаву на оглас са кратком биографијом
• Оригинал или оверену копију дипломе о завршеном Медицинском факултету;
• Оригинал или оверену копију Уверења о положеном стручном испиту
• Решење о лиценци издато од Лекарске коморе Србије

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља Мионица, Улица Кнеза Грбовића 307, 14242 Мионица са назнаком „за оглас – не отварати“ или директно у рачуноводствену службу Дома здравља Мионица, сваког радног дана од 07 до 15 часова. Контакт телефон: 014-3421-176

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.
Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља Мионица и огласној табли Дома здравља Мионица.

вд директор Дома здравља Мионица
др Александар Мишић

Интерни оглас за одобравање специјализације из педијатрије

Интерни оглас, преузмите PDF
Одлука о расписивању интерног огласа, преузмите PDF

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време 1 медицинске сестре- техничарa

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, број :  06-00-1-1/2023-02  од 18.05.2023. године; члана 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 36/10; 42/10 и 1/15),  и Одлуке директора Дома здравља Мионица број  1417/2023 од 26.05.2023. године,

Дом здравља  Мионица, расписује:

О Г Л А С
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1 МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ- ТЕХНИЧАРA

(са пуним радним временом)

 1  медицинска сестра техничар општи смер, за рад на неодређено време

Услови за пријаву кандидата на оглас:

–         завршена средња медицинска школа-општи смер
–          положен стручни испит
–          лиценцa за рад у струци или решење о упису у Kомору медицинских сестара и здравствених техничара
–        пожељно,положен возачки испит Б категорије (због поделе терапије на терену)

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

–          Пријаву на конкурс са кратком биографијом,
–          Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи-општи смер
–          Оверену  фотокопију уверења о положеном стручном испиту
–          Оверену фотокопију лиценце за рад у струци или оверену фотокопију решења о упису у именик Коморе.

Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.

Неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља Мионица, Улица Кнеза Грбовића 307, 14242 Мионица са назнаком „за оглас – не отварати“ или директно у рачуноводствену службу Дома здравља Мионица, сваког радног дана од 07 до 15 часова.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља Мионица и огласној табли Дома здравља Мионица.

в д директор Дома здравља Мионица
др Александар Мишић

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време 1 – лабораторијски техничар

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51, број : 06-00-1-1/2023-02 од 18.05.2023. године; члана 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 36/10; 42/10 и 1/15),  и Одлуке директора Дома здравља Мионица број  1417/2023 од  26.05.2023. године,

Дом здравља  Мионица, расписује:

О Г Л А С
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1 – ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР (са пуним радним временом)
 1  лабораторијски техничар, за рад на неодређено време

Услови за пријаву кандидата на оглас:

–         завршена средња медицинска школа-лабораторијски техничар
–          положен стручни испит
–          лиценцa за рад у струци или решење о упису у комору медицинских сестара и здравствених техничара

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

–          Пријаву на конкурс са кратком биографијом,
–          Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи-лабораторијски техничар
–          Оверену  фотокопију уверења о положеном стручном испиту
–          Оверену фотокопију лиценце за рад у струци или оверену фотокопију решења о упису у именик коморе.

Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.

Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља Мионица, Улица Кнеза Грбовића 307, 14242 Мионица са назнаком „за оглас – не отварати“ или директно у рачуноводствену службу Дома здравља Мионица, сваког радног дана од 07 до 15 часова.Број телефона 014 3421 176.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља Мионица и огласној табли Дома здравља Мионица.

 

вд директор Дома здравља Мионица

др Александар Мишић

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време 1 доктора медицине

На основу на основу члана 27.Закона о буџетском систему, на основу ког корисник јавних средстава може извршити пријем у радни однос на одређено време без посебне дозволе, до 70% укупног броја лица којима је престао радни однос по било ком основу у претходној калндарској години и Одлуке директора Дома здравља Мионица број 1148/2023 од 26.04.2023.године.

Дом здравља Мионица, расписује:

О Г Л А С
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1 ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ
(са пуним радним временом)

– 1 доктор медицине за рад на неодређено време у Служби за здравствену заштиту одраслих у Дому здравља Мионица.

Услови за пријаву кандидата на оглас:
• Завршен Медицински факултет, VII 1 степен стручне спреме,
• положен стручни испит
• поседовање лиценце за рад

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:
• Пријаву на оглас са кратком биографијом
• Оригинал или оверену копију дипломе о завршеном Медицинском факултету;
• Оригинал или оверену копију Уверења о положеном стручном испиту
• Решење о лиценци издато од Лекарске коморе Србије

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља Мионица, Улица Кнеза Грбовића 307, 14242 Мионица са назнаком „за оглас – не отварати“ или директно у рачуноводствену службу Дома здравља Мионица, сваког радног дана од 07 до 15 часова. Контакт телефон: 014-3421-176
О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.
Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља Мионица и огласној табли Дома здравља Мионица

вд директор Дома здравља Мионица
др Александар Мишић

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време 1 доктор специјалиста гинекологије и акушерства

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51, број : 112-10999/2022 од 27.12.2022. године; члана 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 36/10; 42/10 ,1/15, 106/18 и 96/2019), и Одлуке директора Дома здравља Мионица број 657/2023 од 13.03.2023.године.

Дом здравља Мионица, расписује:

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1 ДОКТОР СПЕЦИЈАЛИСТА ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА
(са пуним радним временом)

– 1 Доктор медицине специјалиста гинекологије и акушерства за рад на неодређено време у Служби за здравствену заштиту жена.

Услови за пријаву кандидата на оглас:

• Завршен Медицински факултет, VII-1степен стручне спреме
• Завршена специјализација из гинекологије и акушерства
• положен стручни испит
• поседовање лиценце за рад

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:
• Пријаву на оглас са кратком биографијом
• Оригинал или оверену копију дипломе о завршеном Медицинском факултету;
• Оригинал или оверену копију дипломе о завршеноj специјализацији гинекологије и акушерства
• Оригинал или оверену копију Уверења о положеном стручном испиту
• Решење о лиценци издато од Лекарске коморе Србије

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља Мионица, Улица Кнеза Грбовића 307, 14242 Мионица са назнаком „за оглас – не отварати“ или директно у рачуноводствену службу Дома здравља Мионица, сваког радног дана од 07 до 15 часова. Контакт телефон: 014-3421-176

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља Мионица и огласној табли Дома здравља Мионица.

вд директор Дома здравља Мионица
др Александар Мишић

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време 1 доктор специјалиста гинекологије и акушерства

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51, број : 112-10999/2022 од 27.12.2022. године; члана 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 36/10; 42/10 ,1/15, 106/18 и 96/2019),  и Одлуке директора Дома здравља Мионица број   230/2023 од  31.01.2023.године.

Дом здравља  Мионица, расписује:

О г л а с

За пријем у радни однос на неодређено време 1  доктор специјалиста гинекологије и акушерства

(са пуним радним временом)

– 1 Доктор медицине специјалиста гинекологије и акушерства за рад на неодређено време  у Служби за здравствену заштиту жена.

Услови за пријаву кандидата на оглас:

 • Завршен Медицински факултет, VII-1степен стручне спреме
 • Завршена специјализација из гинекологије и акушерства
 • положен стручни испит
 • поседовање лиценце за рад

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом
 • Оригинал или оверену копију дипломе о завршеном Медицинском факултету;
 • Оригинал или оверену копију дипломе о завршеноj специјализацији гинекологије и акушерства
 • Оригинал или оверену копију Уверења о положеном стручном испиту
 • Решење о лиценци издато од  Лекарске коморе Србије

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља Мионица, Улица Кнеза Грбовића 307, 14242 Мионица са назнаком „за оглас – не отварати“ или директно у рачуноводствену службу Дома здравља Мионица, сваког радног дана од 07 до 15 часова. Контакт телефон: 014-3421-176

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља Мионица и огласној табли Дома здравља Мионица.

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време 1 доктор специјалиста гинекологије и акушерства

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава 51, број : 112-10999/2022 од 27.12.2022. године; члана 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач
Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 36/10; 42/10 ,1/15,
106/18 и 96/2019),  и Одлуке директора Дома здравља Мионица број 426/2023 од 21.02.2023.године.
Дом здравља Мионица, расписује:

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1 ДОКТОР СПЕЦИЈАЛИСТА ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА
(са пуним радним временом)

– 1 Доктор медицине специјалиста гинекологије и акушерства за рад на неодређено време у Служби за здравствену
заштиту жена.

Услови за пријаву кандидата на оглас:

 • Завршен Медицински факултет, VII-1степен стручне спреме
 • Завршена специјализација из гинекологије и акушерства
 • положен стручни испит
 • поседовање лиценце за рад
 • Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:
 • Пријаву на оглас са кратком биографијом
 • Оригинал или оверену копију дипломе о завршеном Медицинском факултету;
 • Оригинал или оверену копију дипломе о завршеноj специјализацији гинекологије и акушерства
 • Оригинал или оверену копију Уверења о положеном стручном испиту
 • Решење о лиценци издато од  Лекарске коморе Србије

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је 8 (осам) дана од дана
објављивања огласа у листу „Послови“

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља Мионица, Улица Кнеза Грбовића 307, 14242 Мионица са
назнаком „за оглас – не отварати“ или директно у рачуноводствену службу Дома здравља Мионица, сваког радног дана
од 07 до 15 часова. Контакт телефон: 014-3421-176

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити
објављена на web страници Дома здравља Мионица и огласној табли Дома здравља Мионица.

вд директор Дома здравља Мионица
др Александар Мишић