014/3421-124

Заштитник права пацијената

Заштитник права пацијента

Дипл. правник Југослав Милић

Пацијенти се могу писаним путем обратити на адресу Општина Мионица, Војводе Мишић бр 30, 14242 Мионица, или на бр тел 014-3422-020, радним данима 9-11.

Пацијенти се могу заштитнику права обратити и лично у канцеларији секретара општине у згради Општине Мионица.

Пацијенти који сматрају да је повређено или угрожено њихово законом гарантовано право, могу се обратити писменим путем Заштитнику права пацијената.

Заштитник је надлежан за давање правних савета, решавање евентуалних неспоразума и оцену основаности поднетог приговора у року од 5 дана.

Незадовољан пацијент може се обратити писменим путем и Министарству здравља, Немањина 22-26, 11000 Београд.

Напомене