014/3421-124

Вести и актуелности

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време - 1 виши физиотерапеут
Оглас за пријем у радни однос на неодређено време 1 возач
Оглас за пријем у радни однос на одређено време до 6 месеци 2 доктора медицине
Интерни оглас за одобравање специјализације из педијатрије

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време 1 возач

3. април 2024.

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51, број : 112-1499/2024 од 27.02.2024. године; члана 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 36/10; 42/10,1/15,106/18 и 96/2019), и Одлуке директора Дома здравља Мионица број 728/2024 од 25.03.2024. године,

Дом здравља Мионица, расписује:

О Г Л А С
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1 ВОЗАЧ
(са пуним радним временом)

1 Возач у Одељењу за техничке и друге сличне послове, за рад на неодређено време

Услови за пријаву кандидата на оглас:
– III или IV степен стручне спреме и положен возачки испит Б категорије

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:
1. пријаву са кратком биографијом
2. фотокопију дипломе о завршеној школи
3. фотокопију возачке дозволе

Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља Мионица, Улица Кнеза Грбовића 307, 14242 Мионица;тел: 014-3421-176 са назнаком „за оглас – не отварати“ или директно у рачуноводствену службу Дома здравља Мионица, сваког радног дана од 07 до 15 часова.
О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.
Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља Мионица и огласној табли Дома здравља Мионица.

вд директор Дома здравља Мионица
др Александар Мишић