014/3421-124

Оглас за пријем у радни однос на одређено време 1 доктор специјалиста гинекологије и акушерства

На основу кадровске обезбеђености у складу са Кадровским планом бр. 112-01-64/2022-02 од 13.05.2022. године; члана 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 36/10; 42/10 ,1/15, 106/18 и 96/2019),  и Одлуке директора Дома здравља Мионица број   2922/2022 од  07.12.2022.године.

Дом здравља  Мионица, расписује:

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1  ДОКТОР СПЕЦИЈАЛИСТА ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА

(са пуним радним временом)

– 1 Доктор медицине специјалиста гинекологије и акушерства за рад на одређено време до 6 месеци  у Служби за здравствену заштиту жена.

Услови за пријаву кандидата на оглас:

·            Завршен Медицински факултет, VII-1степен стручне спреме
·            Завршена специјализација из гинекологије и акушерства
·           положен стручни испит
·            поседовање лиценце за рад

·            Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:
·           Пријаву на оглас са кратком биографијом
·           Оригинал или оверену копију дипломе о завршеном Медицинском факултету;
·           Оригинал или оверену копију дипломе о завршеноj специјализацији гинекологије и акушерства
·           Оригинал или оверену копију Уверења о положеном стручном испиту
·           Решење о лиценци издато од  Лекарске коморе Србије

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља Мионица, Улица Кнеза Грбовића 307, 14242 Мионица са назнаком „за оглас – не отварати“ или директно у рачуноводствену службу Дома здравља Мионица, сваког радног дана од 07 до 15 часова. Контакт телефон: 014-3421-176

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља Мионица и огласној табли Дома здравља Мионица.

вд директор Дома здравља Мионица
др Александар Мишић