014/3421-124

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време 1 медицинске сестре- техничарa

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, број :  06-00-1-1/2023-02  од 18.05.2023. године; члана 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 36/10; 42/10 и 1/15),  и Одлуке директора Дома здравља Мионица број  1417/2023 од 26.05.2023. године,

Дом здравља  Мионица, расписује:

О Г Л А С
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1 МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ- ТЕХНИЧАРA

(са пуним радним временом)

 1  медицинска сестра техничар општи смер, за рад на неодређено време

Услови за пријаву кандидата на оглас:

–         завршена средња медицинска школа-општи смер
–          положен стручни испит
–          лиценцa за рад у струци или решење о упису у Kомору медицинских сестара и здравствених техничара
–        пожељно,положен возачки испит Б категорије (због поделе терапије на терену)

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

–          Пријаву на конкурс са кратком биографијом,
–          Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи-општи смер
–          Оверену  фотокопију уверења о положеном стручном испиту
–          Оверену фотокопију лиценце за рад у струци или оверену фотокопију решења о упису у именик Коморе.

Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.

Неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља Мионица, Улица Кнеза Грбовића 307, 14242 Мионица са назнаком „за оглас – не отварати“ или директно у рачуноводствену службу Дома здравља Мионица, сваког радног дана од 07 до 15 часова.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља Мионица и огласној табли Дома здравља Мионица.

в д директор Дома здравља Мионица
др Александар Мишић

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време 1 – лабораторијски техничар

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51, број : 06-00-1-1/2023-02 од 18.05.2023. године; члана 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 36/10; 42/10 и 1/15),  и Одлуке директора Дома здравља Мионица број  1417/2023 од  26.05.2023. године,

Дом здравља  Мионица, расписује:

О Г Л А С
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1 – ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР (са пуним радним временом)
 1  лабораторијски техничар, за рад на неодређено време

Услови за пријаву кандидата на оглас:

–         завршена средња медицинска школа-лабораторијски техничар
–          положен стручни испит
–          лиценцa за рад у струци или решење о упису у комору медицинских сестара и здравствених техничара

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

–          Пријаву на конкурс са кратком биографијом,
–          Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи-лабораторијски техничар
–          Оверену  фотокопију уверења о положеном стручном испиту
–          Оверену фотокопију лиценце за рад у струци или оверену фотокопију решења о упису у именик коморе.

Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.

Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља Мионица, Улица Кнеза Грбовића 307, 14242 Мионица са назнаком „за оглас – не отварати“ или директно у рачуноводствену службу Дома здравља Мионица, сваког радног дана од 07 до 15 часова.Број телефона 014 3421 176.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља Мионица и огласној табли Дома здравља Мионица.

 

вд директор Дома здравља Мионица

др Александар Мишић