014/3421-124

Најава превентивних прегледа

Превентивни прегледи у Дому здравља Мионица у недељу, 03. децембар 2023. године.

С обзиром на то да је фокус здравствене заштите стављен на превенцију, у недељу 03.децембра од 8 до 16 сати у око 150 здравствених установа широм Србије биће организовани превентивни прегледи.

За преглед није потребно заказивање, грађани треба само да дођу до здравствене установе од 8 до 16 сати. За жене старије од 40 година организован је ултразвучни преглед дојке и мамографија по потреби, а за мушкарце старије од 49 година ПСА тест којим се открива тумор простате. Они код којих постоји сумња на болест, биће упућени на додатну дијагностику.

Превенција и рана дијагностика од кључног су значаја за позитиван исход лечења сваке болести.

Дом здравља Мионица
Директор установе Др Спец. Александар Мишић

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време 1 медицинске сестре- техничарa

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, број :  06-00-1-1/2023-02  од 18.05.2023. године; члана 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 36/10; 42/10 и 1/15),  и Одлуке директора Дома здравља Мионица број  1417/2023 од 26.05.2023. године,

Дом здравља  Мионица, расписује:

О Г Л А С
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1 МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ- ТЕХНИЧАРA

(са пуним радним временом)

 1  медицинска сестра техничар општи смер, за рад на неодређено време

Услови за пријаву кандидата на оглас:

–         завршена средња медицинска школа-општи смер
–          положен стручни испит
–          лиценцa за рад у струци или решење о упису у Kомору медицинских сестара и здравствених техничара
–        пожељно,положен возачки испит Б категорије (због поделе терапије на терену)

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

–          Пријаву на конкурс са кратком биографијом,
–          Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи-општи смер
–          Оверену  фотокопију уверења о положеном стручном испиту
–          Оверену фотокопију лиценце за рад у струци или оверену фотокопију решења о упису у именик Коморе.

Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.

Неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља Мионица, Улица Кнеза Грбовића 307, 14242 Мионица са назнаком „за оглас – не отварати“ или директно у рачуноводствену службу Дома здравља Мионица, сваког радног дана од 07 до 15 часова.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља Мионица и огласној табли Дома здравља Мионица.

в д директор Дома здравља Мионица
др Александар Мишић

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време 1 – лабораторијски техничар

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51, број : 06-00-1-1/2023-02 од 18.05.2023. године; члана 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 36/10; 42/10 и 1/15),  и Одлуке директора Дома здравља Мионица број  1417/2023 од  26.05.2023. године,

Дом здравља  Мионица, расписује:

О Г Л А С
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1 – ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР (са пуним радним временом)
 1  лабораторијски техничар, за рад на неодређено време

Услови за пријаву кандидата на оглас:

–         завршена средња медицинска школа-лабораторијски техничар
–          положен стручни испит
–          лиценцa за рад у струци или решење о упису у комору медицинских сестара и здравствених техничара

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

–          Пријаву на конкурс са кратком биографијом,
–          Оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи-лабораторијски техничар
–          Оверену  фотокопију уверења о положеном стручном испиту
–          Оверену фотокопију лиценце за рад у струци или оверену фотокопију решења о упису у именик коморе.

Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.

Неблаговремене  и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља Мионица, Улица Кнеза Грбовића 307, 14242 Мионица са назнаком „за оглас – не отварати“ или директно у рачуноводствену службу Дома здравља Мионица, сваког радног дана од 07 до 15 часова.Број телефона 014 3421 176.

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља Мионица и огласној табли Дома здравља Мионица.

 

вд директор Дома здравља Мионица

др Александар Мишић

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време 1 доктора медицине

На основу на основу члана 27.Закона о буџетском систему, на основу ког корисник јавних средстава може извршити пријем у радни однос на одређено време без посебне дозволе, до 70% укупног броја лица којима је престао радни однос по било ком основу у претходној калндарској години и Одлуке директора Дома здравља Мионица број 1148/2023 од 26.04.2023.године.

Дом здравља Мионица, расписује:

О Г Л А С
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1 ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ
(са пуним радним временом)

– 1 доктор медицине за рад на неодређено време у Служби за здравствену заштиту одраслих у Дому здравља Мионица.

Услови за пријаву кандидата на оглас:
• Завршен Медицински факултет, VII 1 степен стручне спреме,
• положен стручни испит
• поседовање лиценце за рад

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:
• Пријаву на оглас са кратком биографијом
• Оригинал или оверену копију дипломе о завршеном Медицинском факултету;
• Оригинал или оверену копију Уверења о положеном стручном испиту
• Решење о лиценци издато од Лекарске коморе Србије

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља Мионица, Улица Кнеза Грбовића 307, 14242 Мионица са назнаком „за оглас – не отварати“ или директно у рачуноводствену службу Дома здравља Мионица, сваког радног дана од 07 до 15 часова. Контакт телефон: 014-3421-176
О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.
Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља Мионица и огласној табли Дома здравља Мионица

вд директор Дома здравља Мионица
др Александар Мишић

Информације о раду гинекологије и акушерства

Због недељног распореда рада гинеколога др. спец Иване Ракић,
прегледе је потребно заказати у периоду од 12 часова до 14 часова
на следеће бројеве  телефона:
062/8816785
014/3422601

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време 1 доктор специјалиста гинекологије и акушерства

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51, број : 112-10999/2022 од 27.12.2022. године; члана 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 36/10; 42/10 ,1/15, 106/18 и 96/2019), и Одлуке директора Дома здравља Мионица број 657/2023 од 13.03.2023.године.

Дом здравља Мионица, расписује:

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1 ДОКТОР СПЕЦИЈАЛИСТА ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА
(са пуним радним временом)

– 1 Доктор медицине специјалиста гинекологије и акушерства за рад на неодређено време у Служби за здравствену заштиту жена.

Услови за пријаву кандидата на оглас:

• Завршен Медицински факултет, VII-1степен стручне спреме
• Завршена специјализација из гинекологије и акушерства
• положен стручни испит
• поседовање лиценце за рад

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:
• Пријаву на оглас са кратком биографијом
• Оригинал или оверену копију дипломе о завршеном Медицинском факултету;
• Оригинал или оверену копију дипломе о завршеноj специјализацији гинекологије и акушерства
• Оригинал или оверену копију Уверења о положеном стручном испиту
• Решење о лиценци издато од Лекарске коморе Србије

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља Мионица, Улица Кнеза Грбовића 307, 14242 Мионица са назнаком „за оглас – не отварати“ или директно у рачуноводствену службу Дома здравља Мионица, сваког радног дана од 07 до 15 часова. Контакт телефон: 014-3421-176

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља Мионица и огласној табли Дома здравља Мионица.

вд директор Дома здравља Мионица
др Александар Мишић

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време 1 доктор специјалиста гинекологије и акушерства

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51, број : 112-10999/2022 од 27.12.2022. године; члана 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 36/10; 42/10 ,1/15, 106/18 и 96/2019),  и Одлуке директора Дома здравља Мионица број   230/2023 од  31.01.2023.године.

Дом здравља  Мионица, расписује:

О г л а с

За пријем у радни однос на неодређено време 1  доктор специјалиста гинекологије и акушерства

(са пуним радним временом)

– 1 Доктор медицине специјалиста гинекологије и акушерства за рад на неодређено време  у Служби за здравствену заштиту жена.

Услови за пријаву кандидата на оглас:

 • Завршен Медицински факултет, VII-1степен стручне спреме
 • Завршена специјализација из гинекологије и акушерства
 • положен стручни испит
 • поседовање лиценце за рад

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом
 • Оригинал или оверену копију дипломе о завршеном Медицинском факултету;
 • Оригинал или оверену копију дипломе о завршеноj специјализацији гинекологије и акушерства
 • Оригинал или оверену копију Уверења о положеном стручном испиту
 • Решење о лиценци издато од  Лекарске коморе Србије

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља Мионица, Улица Кнеза Грбовића 307, 14242 Мионица са назнаком „за оглас – не отварати“ или директно у рачуноводствену службу Дома здравља Мионица, сваког радног дана од 07 до 15 часова. Контакт телефон: 014-3421-176

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља Мионица и огласној табли Дома здравља Мионица.

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време 1 доктор специјалиста гинекологије и акушерства

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава 51, број : 112-10999/2022 од 27.12.2022. године; члана 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач
Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 36/10; 42/10 ,1/15,
106/18 и 96/2019),  и Одлуке директора Дома здравља Мионица број 426/2023 од 21.02.2023.године.
Дом здравља Мионица, расписује:

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1 ДОКТОР СПЕЦИЈАЛИСТА ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА
(са пуним радним временом)

– 1 Доктор медицине специјалиста гинекологије и акушерства за рад на неодређено време у Служби за здравствену
заштиту жена.

Услови за пријаву кандидата на оглас:

 • Завршен Медицински факултет, VII-1степен стручне спреме
 • Завршена специјализација из гинекологије и акушерства
 • положен стручни испит
 • поседовање лиценце за рад
 • Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:
 • Пријаву на оглас са кратком биографијом
 • Оригинал или оверену копију дипломе о завршеном Медицинском факултету;
 • Оригинал или оверену копију дипломе о завршеноj специјализацији гинекологије и акушерства
 • Оригинал или оверену копију Уверења о положеном стручном испиту
 • Решење о лиценци издато од  Лекарске коморе Србије

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је 8 (осам) дана од дана
објављивања огласа у листу „Послови“

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља Мионица, Улица Кнеза Грбовића 307, 14242 Мионица са
назнаком „за оглас – не отварати“ или директно у рачуноводствену службу Дома здравља Мионица, сваког радног дана
од 07 до 15 часова. Контакт телефон: 014-3421-176

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити
објављена на web страници Дома здравља Мионица и огласној табли Дома здравља Мионица.

вд директор Дома здравља Мионица
др Александар Мишић

Реконструисан РТГ кабинет

Од почетка јануара 2023. године у реконструисаном РТГ кабинету на новом РТГ апарату, ради др спец. радиологије и ренеген техничар који су у сталном радном односу у Дому здравља Мионица.

Поред редовног снимања на РТГ апарату, радиолог ће обављати прегледе дојке на већ постојећем апарату за ултразвучну дијагностику.
Сви прегледи се заказују преко изабраних лекара у Дому здравља Мионица.

Обавештење о раду ултразвука дојке

Ултразвук дојке и аксила ће се обављати сваке среде у периоду од 9:30 до 12:30 часова.
Заказивати на телефон:
062/881-68-26

 

Оглас за пријем у радни однос на одређено време 1 доктор специјалиста гинекологије и акушерства

На основу кадровске обезбеђености у складу са Кадровским планом бр. 112-01-64/2022-02 од 13.05.2022. године; члана 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 36/10; 42/10 ,1/15, 106/18 и 96/2019),  и Одлуке директора Дома здравља Мионица број   2922/2022 од  07.12.2022.године.

Дом здравља  Мионица, расписује:

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1  ДОКТОР СПЕЦИЈАЛИСТА ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА

(са пуним радним временом)

– 1 Доктор медицине специјалиста гинекологије и акушерства за рад на одређено време до 6 месеци  у Служби за здравствену заштиту жена.

Услови за пријаву кандидата на оглас:

·            Завршен Медицински факултет, VII-1степен стручне спреме
·            Завршена специјализација из гинекологије и акушерства
·           положен стручни испит
·            поседовање лиценце за рад

·            Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:
·           Пријаву на оглас са кратком биографијом
·           Оригинал или оверену копију дипломе о завршеном Медицинском факултету;
·           Оригинал или оверену копију дипломе о завршеноj специјализацији гинекологије и акушерства
·           Оригинал или оверену копију Уверења о положеном стручном испиту
·           Решење о лиценци издато од  Лекарске коморе Србије

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља Мионица, Улица Кнеза Грбовића 307, 14242 Мионица са назнаком „за оглас – не отварати“ или директно у рачуноводствену службу Дома здравља Мионица, сваког радног дана од 07 до 15 часова. Контакт телефон: 014-3421-176

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља Мионица и огласној табли Дома здравља Мионица.

вд директор Дома здравља Мионица
др Александар Мишић