014/3421-124

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време 1 доктор специјалиста гинекологије и акушерства

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51, број : 112-10999/2022 од 27.12.2022. године; члана 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 36/10; 42/10 ,1/15, 106/18 и 96/2019), и Одлуке директора Дома здравља Мионица број 657/2023 од 13.03.2023.године.

Дом здравља Мионица, расписује:

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1 ДОКТОР СПЕЦИЈАЛИСТА ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА
(са пуним радним временом)

– 1 Доктор медицине специјалиста гинекологије и акушерства за рад на неодређено време у Служби за здравствену заштиту жена.

Услови за пријаву кандидата на оглас:

• Завршен Медицински факултет, VII-1степен стручне спреме
• Завршена специјализација из гинекологије и акушерства
• положен стручни испит
• поседовање лиценце за рад

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:
• Пријаву на оглас са кратком биографијом
• Оригинал или оверену копију дипломе о завршеном Медицинском факултету;
• Оригинал или оверену копију дипломе о завршеноj специјализацији гинекологије и акушерства
• Оригинал или оверену копију Уверења о положеном стручном испиту
• Решење о лиценци издато од Лекарске коморе Србије

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља Мионица, Улица Кнеза Грбовића 307, 14242 Мионица са назнаком „за оглас – не отварати“ или директно у рачуноводствену службу Дома здравља Мионица, сваког радног дана од 07 до 15 часова. Контакт телефон: 014-3421-176

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља Мионица и огласној табли Дома здравља Мионица.

вд директор Дома здравља Мионица
др Александар Мишић

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време 1 доктор специјалиста гинекологије и акушерства

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51, број : 112-10999/2022 од 27.12.2022. године; члана 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 36/10; 42/10 ,1/15, 106/18 и 96/2019),  и Одлуке директора Дома здравља Мионица број   230/2023 од  31.01.2023.године.

Дом здравља  Мионица, расписује:

О г л а с

За пријем у радни однос на неодређено време 1  доктор специјалиста гинекологије и акушерства

(са пуним радним временом)

– 1 Доктор медицине специјалиста гинекологије и акушерства за рад на неодређено време  у Служби за здравствену заштиту жена.

Услови за пријаву кандидата на оглас:

 • Завршен Медицински факултет, VII-1степен стручне спреме
 • Завршена специјализација из гинекологије и акушерства
 • положен стручни испит
 • поседовање лиценце за рад

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом
 • Оригинал или оверену копију дипломе о завршеном Медицинском факултету;
 • Оригинал или оверену копију дипломе о завршеноj специјализацији гинекологије и акушерства
 • Оригинал или оверену копију Уверења о положеном стручном испиту
 • Решење о лиценци издато од  Лекарске коморе Србије

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља Мионица, Улица Кнеза Грбовића 307, 14242 Мионица са назнаком „за оглас – не отварати“ или директно у рачуноводствену службу Дома здравља Мионица, сваког радног дана од 07 до 15 часова. Контакт телефон: 014-3421-176

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља Мионица и огласној табли Дома здравља Мионица.

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време 1 доктор специјалиста гинекологије и акушерства

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава 51, број : 112-10999/2022 од 27.12.2022. године; члана 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач
Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 36/10; 42/10 ,1/15,
106/18 и 96/2019),  и Одлуке директора Дома здравља Мионица број 426/2023 од 21.02.2023.године.
Дом здравља Мионица, расписује:

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1 ДОКТОР СПЕЦИЈАЛИСТА ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА
(са пуним радним временом)

– 1 Доктор медицине специјалиста гинекологије и акушерства за рад на неодређено време у Служби за здравствену
заштиту жена.

Услови за пријаву кандидата на оглас:

 • Завршен Медицински факултет, VII-1степен стручне спреме
 • Завршена специјализација из гинекологије и акушерства
 • положен стручни испит
 • поседовање лиценце за рад
 • Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:
 • Пријаву на оглас са кратком биографијом
 • Оригинал или оверену копију дипломе о завршеном Медицинском факултету;
 • Оригинал или оверену копију дипломе о завршеноj специјализацији гинекологије и акушерства
 • Оригинал или оверену копију Уверења о положеном стручном испиту
 • Решење о лиценци издато од  Лекарске коморе Србије

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је 8 (осам) дана од дана
објављивања огласа у листу „Послови“

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља Мионица, Улица Кнеза Грбовића 307, 14242 Мионица са
назнаком „за оглас – не отварати“ или директно у рачуноводствену службу Дома здравља Мионица, сваког радног дана
од 07 до 15 часова. Контакт телефон: 014-3421-176

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити
објављена на web страници Дома здравља Мионица и огласној табли Дома здравља Мионица.

вд директор Дома здравља Мионица
др Александар Мишић

Реконструисан РТГ кабинет

Од почетка јануара 2023. године у реконструисаном РТГ кабинету на новом РТГ апарату, ради др спец. радиологије и ренеген техничар који су у сталном радном односу у Дому здравља Мионица.

Поред редовног снимања на РТГ апарату, радиолог ће обављати прегледе дојке на већ постојећем апарату за ултразвучну дијагностику.
Сви прегледи се заказују преко изабраних лекара у Дому здравља Мионица.

Обавештење о раду ултразвука дојке

Ултразвук дојке и аксила ће се обављати сваке среде у периоду од 9:30 до 12:30 часова.
Заказивати на телефон:
062/881-68-26

 

Оглас за пријем у радни однос на одређено време 1 доктор специјалиста гинекологије и акушерства

На основу кадровске обезбеђености у складу са Кадровским планом бр. 112-01-64/2022-02 од 13.05.2022. године; члана 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 36/10; 42/10 ,1/15, 106/18 и 96/2019),  и Одлуке директора Дома здравља Мионица број   2922/2022 од  07.12.2022.године.

Дом здравља  Мионица, расписује:

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1  ДОКТОР СПЕЦИЈАЛИСТА ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА

(са пуним радним временом)

– 1 Доктор медицине специјалиста гинекологије и акушерства за рад на одређено време до 6 месеци  у Служби за здравствену заштиту жена.

Услови за пријаву кандидата на оглас:

·            Завршен Медицински факултет, VII-1степен стручне спреме
·            Завршена специјализација из гинекологије и акушерства
·           положен стручни испит
·            поседовање лиценце за рад

·            Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:
·           Пријаву на оглас са кратком биографијом
·           Оригинал или оверену копију дипломе о завршеном Медицинском факултету;
·           Оригинал или оверену копију дипломе о завршеноj специјализацији гинекологије и акушерства
·           Оригинал или оверену копију Уверења о положеном стручном испиту
·           Решење о лиценци издато од  Лекарске коморе Србије

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља Мионица, Улица Кнеза Грбовића 307, 14242 Мионица са назнаком „за оглас – не отварати“ или директно у рачуноводствену службу Дома здравља Мионица, сваког радног дана од 07 до 15 часова. Контакт телефон: 014-3421-176

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља Мионица и огласној табли Дома здравља Мионица.

вд директор Дома здравља Мионица
др Александар Мишић

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време 1 доктор специјалиста радиологије

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51, број : 112-6076/2022 од 29.07.2022. године; члана 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 36/10; 42/10 ,1/15, 106/18 и 96/2019), и Одлуке директора Дома здравља Мионица број 2414/2022 од 11.10.2022.године.

Дом здравља Мионица, расписује:

О Г Л А С
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1 ДОКТОР СПЕЦИЈАЛИСТА РАДИОЛОГИЈЕ
(са пуним радним временом)

– 1 Доктор медицине специјалиста у радиолошкој дијагностици за рад на неодређено време у Служби за здравствену заштиту жена, деце, денталне медицине и лабораторијске и рендген дијагностике.

Услови за пријаву кандидата на оглас:

• Завршен Медицински факултет, VII 2 степен стручне спреме- доктор специјалиста радиологије
• положен стручни испит
• поседовање лиценце за рад

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:
• Пријаву на оглас са кратком биографијом
• Оригинал или оверену копију дипломе о завршеном Медицинском факултету;
• Оригинал или оверену копију дипломе о завршеноj специјализацији радиологије
• Оригинал или оверену копију Уверења о положеном стручном испиту
• Решење о лиценци издато од Лекарске коморе Србије

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља Мионица, Улица Кнеза Грбовића 307, 14242 Мионица са назнаком „за оглас – не отварати“ или директно у рачуноводствену службу Дома здравља Мионица, сваког радног дана од 07 до 15 часова. Контакт телефон: 014-3421-176
О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.
Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља Мионица и огласној табли Дома здравља Мионица.

вд директор Дома здравља Мионица
др Александар Мишић

Мере за смањење потрошње електричне и топлотне енергије

У циљу уштеде електричне и топлотне енергије и смањења за 15% в.д. директора Дома здравља Мионица донео је Мере за смањење потрошње електричне и топлотне енергије – преузмите PDF

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време 1 доктора медицине (са пуним радним временом)

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51, број : 2682/2022 од 29.03.2022. године; члана 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 36/10; 42/10 , 1/15,106/18 и 96/2019),  и Одлуке директора Дома здравља Мионица број   1978/2022 од 22.08.2022.године.

Дом здравља  Мионица, расписује:

О Г Л А С
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1  ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ
(са пуним радним временом)
– 1 доктор медицине за рад на неодређено време  у Служби  за  здравствену  заштиту  одраслих  у  Дому здравља Мионица.

Услови за пријаву кандидата на оглас:

 • Завршен Медицински факултет, VII 1 степен стручне спреме,
 • положен стручни испит
 • поседовање лиценце за рад

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом
 • Оригинал или оверену копију дипломе о завршеном Медицинском факултету;
 • Оригинал или оверену копију Уверења о положеном стручном испиту
 • Решење о лиценци издато од  Лекарске коморе Србије

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља Мионица, Улица Кнеза Грбовића 307, 14242 Мионица са назнаком „за оглас – не отварати“ или директно у рачуноводствену службу Дома здравља Мионица, сваког радног дана од 07 до 15 часова. Контакт телефон: 014-3421-176

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља Мионица и огласној табли Дома aздравља Мионица.

Дом здравља у Мионици добио санитетско возило за хитну помоћ и возило за превоз пацијената на дијализу

Мионички Дом здравља добио је санитетско возило за хитну помоћ и возило за превоз пацијената на дијализу. Оба возила су опремљена најсавременијом медицинском опремом, а вредна су 9,2 милиона динара.

Пријему возила присуствовао је државни секретар у Министарству здравља Александар Стефофски и председник општине Мионица Бобан Јанковић, који су између осталог најавили и израду пројекта реконструкције Дома здравља у Мионици.

Захваљујем се Министарству здравља и свима који су последњих година много уложили у развој услуга здравствене заштите. Ово је један изузетан гест који је у складу са потребама наших Мионичана. Да се на време превезу и укаже им се прва помоћ. Ова опрема спасава живот. Изузетна вест за све грађане је и то да ћемо ове године радити на пројекту реконструкције Дома здравља у Мионици. Грађани Мионице моћи ће комплетну здравствену заштиту да обаве овде, у свом месту. А издвојићемо и средства за рехабилитациони центар у Бањи Врујци. Са возилима Министарства здравља бићемо одличан сервис грађана. Захваљујем се државном секретару на посети, ресорном министру, Влади Србији и председнику Александру Вучићу који води политику развоја наше земље у свакој области – рекао је Јанковић.

Државни секретар Стефофски истакао је да је министарство ове године набавило преко 300 амбулатних возила намењених за потребе здравствене заштите на нивоу целе Србије.

 • Данас смо у посети Дому здравља у Мионици. Повод је изузетно леп, ту су два нова возила која су стигла у Дом здравља. Једно возило које ће се користити као хитна помоћ, друго возило за превоз пацијената на дијализу. Значај ових возила је изузетно велики. Санитетско возило је опремљено кисеоником и другом опремом која је неопходна за пружање прве помоћи. Када су пацијенти витално угрожени, фактор времена је јако битан. Да би се што брже и комфорније пацијенти превезли на дијализу у Здравствени центар у Ваљево, ту је и возило за превоз пацијената на дијализу. Сарадња Министарства здравља са локалном самоуправом је изузетна. Као што грађани Мионице знају, након више од 10 година Дом здравља је добио и рендген апарат и стоматолошку столицу. У наредном периоду следи израда пројекта за реконструкцију Дома здравља. Једнака здравствена заштита се мора пружити свим грђанима, како у Мионици тако и у другим местима. Возило за превоз дијализу и возило опремљено за хитна медицинска стања управо то потврђују – рекао је Стефофски.

Дом здравља у Мионици тренутно превози 7 пацијената на дијализу у Ваљево.

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време 1 доктора медицине (са пуним радним временом)

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време 1 доктора медицине (са пуним радним временом) преузмите PDF