014/3421-124

Оглас за пријем у радни однос на одређено време до 6 месеци 2 доктора медицине

На основу члана 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 36/10; 42/10 , 1/15,106/18 и 96/2019), и Одлуке директора Дома здравља Мионица број 122/2024 од 17.01.2024.године.

Дом здравља Мионица, расписује:

О Г Л А С
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ( 6 месеци) 2 ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ
(са пуним радним временом)

– 2 доктора медицине за рад на одређено време до 6 месеци у Служби за здравствену заштиту одраслих у Дому здравља Мионица, због повећаног обима посла.

Услови за пријаву кандидата на оглас:
• Завршен Медицински факултет, VII 1 степен стручне спреме,
• положен стручни испит
• поседовање лиценце за рад

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:
• Пријаву на оглас са кратком биографијом
• Оригинал или оверену копију дипломе о завршеном Медицинском факултету;
• Оригинал или оверену копију Уверења о положеном стручном испиту
• Решење о лиценци издато од Лекарске коморе Србије

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља Мионица, Улица Кнеза Грбовића 307, 14242 Мионица са назнаком „за оглас – не отварати“ или директно у рачуноводствену службу Дома здравља Мионица, сваког радног дана од 07 до 15 часова. Контакт телефон: 014-3421-176

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.
Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља Мионица и огласној табли Дома здравља Мионица.

вд директор Дома здравља Мионица
др Александар Мишић

Интерни оглас за одобравање специјализације из педијатрије

Интерни оглас, преузмите PDF
Одлука о расписивању интерног огласа, преузмите PDF