014/3421-124

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време – 1 виши физиотерапеут

На основу члана 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 36/10; 42/10 , 1/15,106/18 и 96/2019), и Инструкцијом Министарства дравља број: 120-01-15/2020-02 од 12.02.2024.год. и Одлуке директора Дома здравља Мионица број 894/2024 од 11.04.2024.године.

Дом здравља Мионица, расписује:

О Г Л А С
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1 ВИШИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ
(са пуним радним временом, до повратка радика са боловања, трудничког и породиљског одсуства, до 31.05.2024.год.)

– 1 виши физиотерапеут за рад на одређено време, до 31.05.2024.год. у складу са инструкцијом Министарства здравља број 120-01-151/2020-02 од 12.02.2024.год., у Одељењу за физикалну медицину и реахбилитацију у Дому здравља Мионица, Амбуланта Врујци.

Услови за пријаву кандидата на оглас:

• Завршена Виша медицинска школа, смер виши физиотерапеут, VI 1 степен стручне спреме,
• положен стручни испит
• поседовање лиценце за рад

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:
• Пријаву на оглас са кратком биографијом
• Оригинал или оверену копију дипломе о завршеној Вишој медицинској школи;
• Оригинал или оверену копију Уверења о положеном стручном испиту
• Решење о лиценци издато од Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља Мионица, Улица Кнеза Грбовића 307, 14242 Мионица са назнаком „за оглас – не отварати“ или директно у рачуноводствену службу Дома здравља Мионица, сваког радног дана од 07 до 15 часова. Контакт телефон: 014-3421-176
О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.
Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља Мионица и огласној табли Дома здравља Мионица.

вд директор Дома здравља Мионица
др Александар Мишић

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време 1 возач

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51, број : 112-1499/2024 од 27.02.2024. године; члана 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 36/10; 42/10,1/15,106/18 и 96/2019), и Одлуке директора Дома здравља Мионица број 728/2024 од 25.03.2024. године,

Дом здравља Мионица, расписује:

О Г Л А С
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1 ВОЗАЧ
(са пуним радним временом)

1 Возач у Одељењу за техничке и друге сличне послове, за рад на неодређено време

Услови за пријаву кандидата на оглас:
– III или IV степен стручне спреме и положен возачки испит Б категорије

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:
1. пријаву са кратком биографијом
2. фотокопију дипломе о завршеној школи
3. фотокопију возачке дозволе

Рок за пријављивање на оглас је осам дана од дана објављивања огласа у публикацији ,,Послови,, код Националне службе за запошљавање.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.
Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља Мионица, Улица Кнеза Грбовића 307, 14242 Мионица;тел: 014-3421-176 са назнаком „за оглас – не отварати“ или директно у рачуноводствену службу Дома здравља Мионица, сваког радног дана од 07 до 15 часова.
О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.
Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља Мионица и огласној табли Дома здравља Мионица.

вд директор Дома здравља Мионица
др Александар Мишић