014/3421-124

Вести и актуелности

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време - 1 виши физиотерапеут
Оглас за пријем у радни однос на неодређено време 1 возач
Оглас за пријем у радни однос на одређено време до 6 месеци 2 доктора медицине
Интерни оглас за одобравање специјализације из педијатрије

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време 1 доктор специјалиста гинекологије и акушерства

28. фебруар 2023.

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника
јавних средстава 51, број : 112-10999/2022 од 27.12.2022. године; члана 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач
Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 36/10; 42/10 ,1/15,
106/18 и 96/2019),  и Одлуке директора Дома здравља Мионица број 426/2023 од 21.02.2023.године.
Дом здравља Мионица, расписује:

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1 ДОКТОР СПЕЦИЈАЛИСТА ГИНЕКОЛОГИЈЕ И АКУШЕРСТВА
(са пуним радним временом)

– 1 Доктор медицине специјалиста гинекологије и акушерства за рад на неодређено време у Служби за здравствену
заштиту жена.

Услови за пријаву кандидата на оглас:

  • Завршен Медицински факултет, VII-1степен стручне спреме
  • Завршена специјализација из гинекологије и акушерства
  • положен стручни испит
  • поседовање лиценце за рад
  • Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:
  • Пријаву на оглас са кратком биографијом
  • Оригинал или оверену копију дипломе о завршеном Медицинском факултету;
  • Оригинал или оверену копију дипломе о завршеноj специјализацији гинекологије и акушерства
  • Оригинал или оверену копију Уверења о положеном стручном испиту
  • Решење о лиценци издато од  Лекарске коморе Србије

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је 8 (осам) дана од дана
објављивања огласа у листу „Послови“

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља Мионица, Улица Кнеза Грбовића 307, 14242 Мионица са
назнаком „за оглас – не отварати“ или директно у рачуноводствену службу Дома здравља Мионица, сваког радног дана
од 07 до 15 часова. Контакт телефон: 014-3421-176

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који
могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити
објављена на web страници Дома здравља Мионица и огласној табли Дома здравља Мионица.

вд директор Дома здравља Мионица
др Александар Мишић