014/3421-124

Вести и актуелности

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време - 1 виши физиотерапеут
Оглас за пријем у радни однос на неодређено време 1 возач
Оглас за пријем у радни однос на одређено време до 6 месеци 2 доктора медицине
Интерни оглас за одобравање специјализације из педијатрије

Оглас за пријем у радни однос на неодређено време 1 доктора медицине (са пуним радним временом)

31. август 2022.

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51, број : 2682/2022 од 29.03.2022. године; члана 7. Посебног колективног уговора чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС 36/10; 42/10 , 1/15,106/18 и 96/2019),  и Одлуке директора Дома здравља Мионица број   1978/2022 од 22.08.2022.године.

Дом здравља  Мионица, расписује:

О Г Л А С
ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 1  ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ
(са пуним радним временом)
– 1 доктор медицине за рад на неодређено време  у Служби  за  здравствену  заштиту  одраслих  у  Дому здравља Мионица.

Услови за пријаву кандидата на оглас:

  • Завршен Медицински факултет, VII 1 степен стручне спреме,
  • положен стручни испит
  • поседовање лиценце за рад

Приликом пријављивања на оглас потребно је доставити следећа документа:

  • Пријаву на оглас са кратком биографијом
  • Оригинал или оверену копију дипломе о завршеном Медицинском факултету;
  • Оригинал или оверену копију Уверења о положеном стручном испиту
  • Решење о лиценци издато од  Лекарске коморе Србије

Рок за подношење пријаве са краћом биографијом и доказима о испуњености услова из огласа је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Пријаве на оглас доставити на адресу: Дом здравља Мионица, Улица Кнеза Грбовића 307, 14242 Мионица са назнаком „за оглас – не отварати“ или директно у рачуноводствену службу Дома здравља Мионица, сваког радног дана од 07 до 15 часова. Контакт телефон: 014-3421-176

О потреби спровођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему одлучиће директор.

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на web страници Дома здравља Мионица и огласној табли Дома aздравља Мионица.