Заштитник права пацијената


Заштитник права пацијента:

Дипл. правник Југослав Милић

Пацијенти се могу писаним путем обратити на адресу Општина Мионица, Војводе Мишић бр 30, 14242 Мионица, или на бр тел 014-3422-020, радним данима 9-11.

Пацијенти се могу заштитнику права обратити и лично у канцеларији секретара општине у згради Општине Мионица.

Пацијенти који сматрају да је повређено или угрожено њихово законом гарантовано право, могу се обратити писменим путем Заштитнику права пацијената.

Заштитник је надлежан за давање правних савета, решавање евентуалних неспоразума и оцену основаности поднетог приговора у року од 5 дана.

Незадовољан пацијент може се обратити писменим путем и Министарству здравља, Немањина 22-26, 11000 Београд.

Преузмите образац за подношење приговора – download (44КБ-ПДФ)

Напомене :

– анонимни приговори се не евидентирају
– приговор подноси пацијент или члан његове уже породице
– одговор се доставља подносиоцу приговора у року од 5 дана
– приговор и одговор куцају се у два примерка
– предмет приговора, тј. разлог за његово подношење, мора бити прецизиран у погледу врсте, времена, места и лица на које се приговор односи
– заштитник пацијентових права одговор даје као: правни савет, мишљење или обавештење о суштини и обиму конкретног пацијентовог права
– ако је заштитник својим посредовањем исправио констатовану грешку или пропуст, тиме спречио штетне последице или угрожавање права пацијента – то се констатује у одговору на приговор.
– пацијент незадовољан одговором на приговор, може се обратити Министарству здравља Републике Србије.