Служба за правне, економско-финансијске и техничке и друге послове


Служба за правне, економско-финансијске и техничке и друге послове у свом саставу има:

Одсек за правне и економско-финансијске послове

Радно време: радним данима 07:00-15:00

Телефон 014-3421-176

Шеф рачуноводства Нада Богдановић

Јавне набавке  Биљана Живковић

Одсек се брине за спровођење прописа и нормативних аката,води рачуна о благовременом измиривању обавеза према добављачима,прати и примењује прописе из области књиговодства.Врши књиговодствено евидентирање стања и промена на целокупној имовини и обавезама,приходима и расходима Дома здравља.Састављају се и достављају периодични годишњи извештаји, обрађују се подаци о попису.

Такође,обављају се послови везани за пошту,евиденцију свих потребних података о запосленима у Дому здравља,врши се пријем пазара,рачунска,суштинска и формалан контрола наплаћених признаница.

Обављају се кадровски послови,обрачун зарада запослених укључујући и обрачун обустава и евиденција података у регистру запослених.

Уовој служби спроводе се поступци јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама.Набавља се све што је потребно за нормалан и континуиран рад Дом Здравља.Обављају се послови плана и анализе,послови интерне контроле итд.

Одсек за техничке и друге послове

Радно време: радним данима 07:00-20:00
I смена: 07:00-14:00
II смена: 13:00-20:00
Суботом ради прва смена.

Шеф возног парка Александар Ђукић

радно време  I смена 07:00-15:00                                радно време  I смена 07:00-15:00

возача             II смена 15:00-23:00                               чистачица       II смена 15:00-23:00

III смена 23:00-07:00возача                                            III смена 23:00-07:00

У оквиру техничке службе организује се превоз оболелих,врши се рационалан организација рада службе,састављање путних налога,врше се одговарајући обрачуни и састављају извештаји.У оквиру техничке службе обављају се послови везани за обезбеђивање безбедности и заштите здравња на раду, свакодневног одржавања хигијене и други послови предвиђени за ову службу.